Καταλογογράφηση αναγνώσιμη από μηχανή

Machine Readable Cataloguing =MARC

κ