Καταλογογράφηση μέσα στο δημοσίευμα

Cataloguing in publication =CIP

κ