Καθιερωμένες διοικητικές πρακτικές

Normal administrative practices =NAP

κ