Κωδικοποιημένα στοιχεία δεδομένων

Coded data elements

κ