Κωδικοποιημένη αρχειακή περιγραφή

Encoded Archival Description =EAD

κ