Κωδικός χρονολογικής κάλυψης

Chronological coverage code

κ