Κωδικός διαθεσιμότητας ευρετηρίου

Index availability code

κ