Κωδικός διαθεσιμότητας συσσωρευτικού ευρετηρίου

Cumulative index availability code

κ