Κωδικός γεωγραφικής περιοχής

Geographic area code =GAC

κ