Κωδικός ταύτισης ψηφιακού αντικειμένου

Digital Object Identifier =DOI

κ