Κοινή γλώσσα εντολών

Common command language =CCL

κ