Με ιδιόχειρη αφιέρωση

With autographed dedication

μ