Μέγα-δυαδικό ψηφίο (1024x1024)

Megabit, Mbit, MBIT

μ