Μερικές φορές την εβδομάδα

Several times a week

μ