Μεταφέρσιμη μορφή εγγράφου

Portable document format =PDF

μ