Μεταφρασμένος τίτλος παρεχόμενος από τον καταλογογράφο

Translated title supplied by cataloguer

μ