Μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα

Binary to decimal conversion

μ