Μεταβλητό πεδίο ελέγχου

Variable control field

μ