Μηχαναγνώσιμο αρχείο δεδομένων

Machine readable data file

μ