Μονάδα κωδικοποιημένων δεδομένων

Coded data item

μ