Μοντέλο χώρου σε επιφάνεια δύο διαστάσεων

Spatial model on two dimensional surface

μ