Μπομπίνα στερεοσκοπικών εικόνων

Stereograph reel

μ