Ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης

Integrated library system =ILS

ο