Ομοιόμορφος εντοπιστής πόρου

Uniform Resource Locator =URL

ο