Όνομα αναγραφόμενο κάτω από όνομα σε ευθεία μορφή

Name entered under name in direct order

ο