Όνομα αναγραφόμενο σε τόπο ή δικαιοδοσία

Name entered under place or jurisdiction

ο