Όνομα εκδότη, διαθέτη, κ.λπ.

Name of publisher, distributor, etc.

ο