Όνομα φυσικού προσώπου χρησιμοποιούμενο ως θέμα

Personal name used as subject

ο