Όνομα σε ανεστραμμένη μορφή

Name in inverted form

ο