Όνομα συλλογικού οργάνου χρησιμοποιούμενο ως θέμα

Corporate body name used as subject

ο