Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

Optical character recognition =OCR

ο