Οριζόντιος τίτλος ράχης

Transverse spine title

ο