Πεδίο κωδικοποιημένων δεδομένων

Coded data field

π