Πεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας

Library identification field

π