Περιοχή δημοσίευσης, διάθεσης, κ.λπ.

Publication, distribution, etc. area

π