Περιοχή φυσικής περιγραφής

Physical description area

π