Περιοχή πρότυπου αριθμού και όρων διάθεσης

Standard number and terms of availability area

π