Πολυφασματική φωτογραφία

Multispectral photograph

π