Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Personal computer =PC

π