Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

File Transfer Protocol =FTP

π