Πρωτόκολλο υπερκειμενικής μεταφοράς

HyperText Transfer Protocol =HTTP

π