Πρότυπο Γενικών Αρχών Βιβλιογραφικής Περιγραφής

General International Standard Bibliographic Description =ISBD(G)

π