Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή της Έντυπης Μουσική

International Standard Bibliographic Description for Printed Music =ISBD(PM)

π