Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή των Ηλεκτρονικών Τεκμηρίων

International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources =ISBD(ER)

π