Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή των Παλαιών Μονογραφιών

International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian) =ISBD(A)

π