Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή των Περιοδικών Δημοσιευμάτων

International Standard Bibliographic Description for Serials =ISBD(S)

π