Πρότυπο για τη Βιβλιογραφική Περιγραφή του Χαρτογραφικού Υλικού

International Standard Bibliographic Description for Cartographic Material =ISBD(CM)

π