Πρότυπος Αριθμός Περιοδικού Δημοσιεύματος

International Standard Serial Number =ISSN

π