Σχεσιακό μοντέλο βάσης δεδομένων

Relational database model

σ