Σχηματίστηκε από τη συγχώνευση των... και... (περιοδικά)

Formed by merger of…

σ